Regulamin Sklepu Internetowego www.reprotechnika24.pl

Właścicielem portalu internetowego www.reprotechnika24.pl (w dalszej treści zwanego „Portalem”), działającym pod adresem www.reprotechnika24.pl jest Reprotechnika Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-044 Wrocław ul.Piłsudskiego 23, prowadząca działalność na podstawie wpisu do KRS pod numerem 0000151986, NIP 899-02-03-774, REGON 930136797.

 1. Portal prowadzi sprzedaż materiałów oraz usług poligraficznych, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.reprotechnika24.pl
 2. Klientem Portalu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna (w dalszej treści zwanego „Klientem”).
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową www.reprotechnika24.pl
 4. Klient, składając zamówienie poprzez stronę internetową, składa ofertę zawarcia umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów z Portalem. Wysłana przez Portal prośba o płatność do złożonego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Portal oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności „przy odbiorze" przyjęcie przez Portal oferty stanowi przesłana informacja na podany przez Klienta adres e-mail o skierowaniu zamówienia do wysyłki.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient, poprzez stronę internetową Portalu, musi dokonać wyboru zamawianych produktów, dołączenia odpowiednich plików graficznych, sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy) oraz sposobu płatności.
 6. Złożenie zamówienia w Portalu oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
 7. Ze względu na właściwości zamawianych produktów szczegółowo i ściśle określonych przez Klienta, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od umowy.
 8. Właściciel Portalu nie odpowiada za ewentualne naruszenie praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Właściciel Portalu ma prawo odmówić realizacji zlecenia jeżeli zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe.
 9. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczna lub ortograficzne znajdujące się w treści pliku graficznego oraz za błędnie przygotowane pliki do druku.
 10. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Portalu podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 11. Portal zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach potwierdzonych przez Portal do realizacji poprzez przesłanie Klientowi prośby o zapłatę w przypadku płatności przelewem bankowym, pobrania przez Portal środków z karty płatniczej lub wysłania do Klienta przesyłki za pobraniem.
 12. Promocje w Portalu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 13. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.
 14. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach produktów proporcjonalnie do ich wartości bądź liczby. Dostawa produktów odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 15. W przypadku wybranych produktów Portal zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
 16. Termin realizacji zamówionych produktów określony jest dla poszczególnych produktów odrębnie i przedstawiony w Portalu i jest liczony od momentu złożenia poprawnego zamówienia i dokonania zapłaty.
 17. Właściciel Portalu dopełni wszelkich starań, aby zrealizować i wysłać zlecenie w podanym terminie, dopuszcza jednak możliwość nieterminowej realizacji zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, jak brak dostaw energii elektrycznej, Internetu, awarii maszyn oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Opóźnienia w realizacji zleceń z powyższych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Właściciela Portalu względem Klienta.
 18. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody, który przesłany do Portalu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 19. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski: płatność przy odbiorze, przelew bankowy. Po przyjęciu zamówienia, Portal prześle do Klienta na podany przy rejestracji adres email prośbę o płatność. W przypadku płatności przelewem w informacji podany zostanie numer konta bankowego, na które Klient powinien dokonać płatności.
 20. W przypadku wybranych produktów Portal zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.
 21. Portal zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności „płatność przy odbiorze".
 22. Jeżeli otrzymany produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
 23. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego.
 24. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
 25. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
 26. Właściciel Portalu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 6 dni roboczych. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja , w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części lub całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Właściciel Portalu jest zobowiązany skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
 27. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranu komputerowego nie może być powodem do zgłaszania reklamacji
 28. Właściciel Portalu dokłada wszelkich starań , aby produkty w jak największym stopniu wiernie odwzorowywały kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów przy tym samym projekcie wykonywanym w różnych terminach nie mogą być podstawą do reklamacji produktów.
 29. Z uwagi na specyfikę maszyn produkcyjnych oraz proces druku i wykańczania dopuszczalne są następujące odchylenia: krojenie arkusza na użytki – tolerancja do 2 mm; falcowanie, bigowanie, perforacja – tolerancja do 1 mm; lakierowanie wybiórcze, pasowanie warstwy grafiki i warstwy lakieru – tolerancja do 1 mm.
 30. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokolu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokoły szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji.
 31. Poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
 32. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.
 33. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Portal do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Portalu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą zwrot należności następuje na kartę płatniczą. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem tradycyjnym, elektronicznym lub za pobraniem zwrot należności następuje na numer konta podany przez Klienta. Każdorazowo Klient może odebrać zwrot należności w siedzibie Portalu: Reprotechnika Wrocław sp. z o.o. 50-044 Wrocław Ul.Piłsudskiego 23
 34. Portal nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Portalowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Portal nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 35. Składając zamówienie w Portalu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Reprotechnika Wrocław sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy.
 36. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia na żądanie Klienta.
 37. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Portal w celach marketingowych.
 38. Klienci Portalu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz ich usunięcia.
 39. Produkty prezentowane na stronach Portalu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
 40. Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek podania przez Klienta błędnych danych.
 41. Portal nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 42. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta
 43. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Portal, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.